คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
สพป.อำนาจเจริญ ติดตามตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย เมื่อเวลา 10.30 น. โดย นายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นำคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงเรียนต่างๆ รวม 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกุง โรงเรียนหนองบัวสงยาง โรงเรียนพัฒนาสามัคคี และโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ ( ชุมชนเปือยหัวดง ) สังกัด สพป.อำนาจเจริญ ในวันที่ 16 พ.ค. 2562
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนัญชัย. สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามมติที่ประชุม พร้อมด้วย นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
สพป.อำนาจเจริญ รับชมถ่ายถอดสดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) โดยนายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อจ.นำบุคลากรในสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมี รอง ผอ.สพป.อจ. ผอ.กลุ่ม บุคลากรกลุ่ม ICT ศึกษานิเทศก์ ผอ.ร.ร. และครูที่รับผิดชอบ โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรบูรณาการความรู้การปฏิบัติเชิงนโยบายการเงิน การบัญชีและการพัสดุสำหรับสถานศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายเสนางคนิคม ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมครัวเพชรน้ำเงิน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....