คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
นที่ 19 กันยายน 2562 นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ออกตรวจสภาพโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย ในสังกัด สพป. เนื่องจากพายุเมื่อปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาวังกุดตากล้า โรงเรียนบ้านวังแคน โรงเรียนบ้านแก้งกฐินภูจำปา โรงเรียนบ้านหัวตะพาน โรงเรียนบ้านคำน้อย โรงเรียนบ้านนาหมอม้า โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ โรงเรียนบ้านหนองเทา โรงเรียนบ้านชะแงะ และ โรงเรียนบ้านชาด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา .09.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแยหนองหนองแคน เป็นอาคารที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารสำหรับจัดการเรียนการสอนระดับชั้น ป.1 - ป.3 ณ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองเทา อำเภอหัวตะพาน เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (อกศจ.) ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม
อ่านข่าวต่อ....